Bookmarked https://v6.robweychert.com/blog/2019/12/dynamic-color-javascript-hsl/.

Bookmarked https://v6.robweychert.com/blog/2019/12/dynamic-color-javascript-hsl/.